Obligacje

Szanowni Inwestorzy,
w imieniu naszej spółki macierzystej pragniemy Państwu przedstawić subskrypcję obligacji spółki Debt Management Center s.r.o., działającej na rynku finansowania wierzytelności w krajach Europy Środkowej. Jak Państwo z pewnością już wiecie, sytuacja związana z "Brexitem" spowodowała wielu firmom funkcjonującym na wspólnym rynku europejskim z jednej strony liczne problemy logistyczne, administracyjne i legislacyjne, z drugiej strony zaś umożliwiła rozwój handlowy i inwestycyjny.

Z powodu nieustannego wzrostu liczby naszych klientów z regionu Europy Środkowej, ograniczonej konkurencji na rynku finansowania wierzytelności w Republice Czeskiej, na Słowacji i w Polsce oraz bardzo wysokiego zainteresowania przyspieszeniem finansowania wierzytelności za pośrednictwem naszego produktu głównego - Faktoringu (zob. niżej) – podjęliśmy decyzję o pełnym wejściu na rynek finansowania wierzytelności za pośrednictwem naszego oddziału w Czechach w taki sposób, aby osiągnąć maksymalny standard usług oferowanych klientom oraz przyspieszyć cały proces administracji i tym samym również samych transakcji.

Dotychczasowa administracja prowadzona za pośrednictwem naszego biura w UK nie jest już dalej możliwa z uwagi na niepewną przyszłość odnośnie zharmonizowania ustawodawstwa UE w Wielkiej Brytanii. Wszyscy nasi klienci i ich transakcje zostały i są przenoszone według nowej legislatywy zgodnej ze zwyczajami handlowymi obowiązującymi na rynku Europy Środkowej. W związku z powyższym wchodzimy na rynek czeski oferując standaryzowany produkt oparty na efektywnym, zoptymalizowanym procesie obsługi, oceny i ubezpieczenia transakcji w trybie non-stop 24/7 dla wszystkich klientów, tzn. koncepcją, dzięki której w przeszłości udało nam się zdobyć odpowiednią pozycję na tym ogromnym, ale bardzo często nieatrakcyjnym i niewidocznym rynku finansowania dla nieuczestniczących w nim osób, który jednak w wielu przypadkach i sytuacjach przewyższa standardowe produkty i możliwości bankowe.
Nasza wizja,
Wizją spółki Debt Management Center s.r.o. jest zwiększenie udziału w rynku finansowania wierzytelności na rynku czeskim, słowackim i polskim. Celem jest osiągnięcie ponadstandardowych usług zarówno pod względem szybkości, jak i prostoty, ceny, bezpieczeństwa, elastyczności i przejrzystości.

Aktualna sytuacja
Z uwagi na zmiany legislacyjne i ich ewentualne skutki wszelkie transakcje firm z regionu Europy Środkowej (głównie CZ, SK, PL) zostały przeniesione ze spółki macierzystej Finance & Economy Ltd do spółki siostry Debt Management Center s.r.o.W okresie 6/2020 mamy więc wielu klientów, których jesteśmy w stanie finansować i administrować środkami własnymi oraz przy pomocy zespołu naszych ekspertów i asystentów, uwzględniając wszelkie regulacje prawne i zmiany wynikające z transformacji umów.Obecni klienci zostali przyjęci i wdrożeni na podstawie kryteriów naszej spółki macierzystej. Są to  firmy z branży logistycznej, inżynieryjnej, eksportowej, czy też handlu hurtowego z obrotem powyżej 5 mln EUR mające siedzibę w państwie członkowskim UE.Trudną, niemniej jednak dla nas bardzo pozytywną wiadomością, jest sytuacja związana z Covid-19, która spowodowała potrzebę przyspieszenia obiegu pieniędzy i wierzytelności z transakcji handlowych, przez co nasza spółka pomimo dużych możliwości i dużego napływu nowych klientów nie jest w stanie pokryć finansowo całkowitego zapotrzebowania wszystkich nowych możliwości na rynku Europy Środkowej. W obecnej sytuacji w pełni realizujemy transakcje dotychczasowych klientów, w tym obsługę klienta, compliance, ubezpieczenie należności i jak najszybszą realizację transakcji. Jednak sytuacja wokół Covid-19 zmusza nas do przyspieszenia naszego wejścia na rynek czeski, słowacki i polski w celu osiągnięcia jak największej liczby pomyślnych transakcji, a tym samym zwiększenia naszego udziału w rynku.

Wykorzystanie środków finansowych z emisji obligacji
Środki pozyskane od inwestorów korporacyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów indywidualnych zostaną przeznaczone wyłącznie na finansowanie naszych obecnych i nowych klientów w zakresie finansowania należności handlowych z wykorzystaniem faktoringu bez regresu – tj. finansowanie z ubezpieczeniem. Taka forma finansowania umożliwia naszym klientom niemal natychmiastowe odzyskanie żądanej kwoty. Środki te, po natychmiastowej ocenie odbiorcy i zabezpieczeniu ubezpieczenia należności, wpływają na konto naszego klienta, natomiast my jako realizator pobieramy prowizję wynikającą z różnicy pomiędzy kwotą zapłaconą a pobraną po potrąceniu ubezpieczenia danej konkretnej wpłaty. Długoterminowa średnia alokowanych środków na wypłaty wynosi na naszą korzyść około 1,22% miesięcznie, z tym zastrzeżeniem, że nawet jeśli kwota nie zostanie zapłacona przez dostawcę, nie ma żadnej straty, gdyż wierzytelność jest w pełni ubezpieczona w partnerskich towarzystwach ubezpieczeniowych.

Obecni i nowi partnerzy handlowi
Obecni i nowi klienci zostają poddani bieżącej kontroli i regularnie przesyłają listę swoich odbiorców, w przypadku których przypuszczają, że transakcja zostanie sfinalizowana w ciągu najbliższego 1 miesiąca poprzez faktoring z ubezpieczeniem. Odbiorcy ci są regularnie sprawdzani, aby nie wystąpiły jakiekolwiek niepotrzebne opóźnienia i wstrzymania płatności. Koncentrujemy się na klientach ze stabilnymi relacjami dostawca – odbiorca, firmach o obrotach powyżej 5 mln EUR mających siedzibę w jednym z krajów członkowskich UE. Priorytetowo traktowane są transakcje na terenie Europy Środkowej, zwłaszcza CZ, SK, PL, DE, AT, przede wszystkim należności handlowe od 14 dni do 3 miesięcy.

Nieobsługiwane projekty i partnerzy handlowi
Z uwagi na konieczność oceny stabilności i kondycji finansowej partnerów handlowych i ich dostawców nie realizujemy ze względu na ryzyko i nieprzewidywalność zachowania klientów, zwłaszcza brak możliwości 100 % ubezpieczenia należności klientów:

– Firmy start-up
– Firmy wykazujące długoterminowe straty
– Firmy z historią poniżej 5 lat
– Firmy z obrotem poniżej 3 mln EUR
– Firmy budowlane z historią poniżej 10 lat
– Firmy z udziałem kapitału własnego poniżej 5 %
– Firmy w upadłości/likwidacji
– Firmy spoza krajów członkowskich UEFirmy z ukrytym właścicielem lub niejasną strukturą własności


Pozostałe informacje
Spółka Debt Management Center s.r.o. zajmuje się również wykupem wierzytelności w maksymalnej kwocie nominalnej 2 mln EUR z zatwierdzonym harmonogramem spłat, które były przedmiotem zamówienia publicznego i których dostarczenie lub wykonanie zostało w 100% potwierdzone w dokumentacji zdawczej. Są to najczęściej umowy o dzieło dla dzielnic, małych miast czy gmin, które opłacają prace budowlane ze źródeł zewnętrznych i nie ma zagrożenia ich upadłośc

Jeśli masz jakieś pytania,
napisz do nas