Faktoring

WIĘCEJ O FAKTOROWANIU

Co to jest faktoring i jak działa?

Faktoring to standaryzowany instrument finansowania krótkoterminowych należności handlowych. To szeroko stosowany, szybki i bardzo skuteczny instrument, który umożliwia wierzycielom szybkie ściągnięcie gotówki ze swoich wierzytelności przed upływem terminu ich wymagalności. Głównymi zaletami faktoringu są przede wszystkim szybkość, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności dłużnika, wysoka efektywność finansowania transakcji nieokresowych oraz usługi ogólne związane z windykacją i zarządzaniem wierzytelnościami.
Istotą faktoringu jest wykup Twojej wierzytelności (faktury) przed terminem jej wymagalności. Takie działanie przyspiesza płatność za zobowiązania z danej faktury, tj. otrzymujesz zazwyczaj do 90% wartości swojej wierzytelności przed terminem wymagalności. Pozostała część środków, pomniejszona o prowizję faktoringową, zostanie zapłacona po terminie płatności, ew. po zapłaceniu pierwotnej faktury przez dłużnika.

Chcę skorzystać z faktoringu z Debt center

Podstawą każdej współpracy jest zawarcie umowy ramowej, która określa rodzaj faktoringu, z którego chcesz skorzystać (patrz poniżej), przedmiot działalności, przewidywaną kwotę należności, listę potencjalnych dłużników, których będą dotyczyły transakcje, a także specyfikację wymaganych usług związanych z windykacją.Po sporządzeniu umowy wystawiasz faktury i dostarczasz towary / usługi odbiorcom zgodnie z ogólnie przyjętymi zwyczajami.

Po wydaniu i dostarczeniu towaru przekazujesz do nas fakturę, dowód dostawy lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie dostawy, po czym otrzymujesz od nas do 90 % środków finansowych danej wierzytelności. Na tym etapie informujesz nas o aktualnej sytuacji, natomiast przydzielony administrator od razu weryfikuje kondycję finansową Twojego klienta i zatwierdza transakcję informując o wysokości prowizji faktoringowej (według wysokości należności, ryzyka i rodzaju dłużnika). Zgodnie z umową Twój klient może, ale nie musi, zostać poinformowany o cesji wierzytelności na firmę faktoringową. Po uregulowaniu należności przez dłużnika zostajesz poinformowany o spłacie i otrzymujesz pozostałą wartość wierzytelności pomniejszoną o prowizję faktoringową. Przez cały czas pozostajesz w kontakcie z wyznaczonym administratorem, który w każdej chwili udzieli Ci informacji na temat komunikacji z dłużnikiem oraz danej spłaty. Wszystko przebiega bardzo szybko, sprawnie i profesjonalnie.

Rodzaje faktoringu:

Faktoring pełny, bez regresu (z ubezpieczeniem)

Najpopularniejszym i najczęściej stosowanym rodzajem faktoringu jest factoring pełny, tj. wraz z ubezpieczeniem. To forma cesji wierzytelności na firmę faktoringową bez możliwości przymusowego zwrotu pierwotnemu wierzycielowi w przypadku niepełnego wykonania zobowiązania przez dłużnika. To rodzaj faktoringu, w którym otrzymujesz 90 % należności niezależnie od tego, czy wierzytelność zostanie zapłacona w przyszłości, czy też nie. Wierzytelność jest ubezpieczona przez firmę faktoringową na wypadek braku płatności, tj. otrzymujesz zapłatę wartości prawie całej należności, natomiast firma faktoringowa dochodzi od ubezpieczyciela zapłaty kwoty zaległej niezapłaconej przez dłużnika. Jest to nieco droższy, ale dla obu stron bezpieczniejszy sposób finansowania i współpracy. Ten rodzaj faktoringu jest wykorzystywany przede wszystkim w sytuacjach, gdy np. producent zaopatruje i wystawia faktury kilku mniejszym odbiorcom, w przypadku których istnieje ryzyko braku zapłaty w terminie.

Faktoring niepełny, z regresem

Faktoring niepełny jest tańszą, ale bardziej ryzykowną formą finansowania wierzytelności. To sytuacja, w której firma faktoringowa płaci klientowi np. 90% środków finansowych. W przypadku terminowej spłaty wierzytelności przez dłużnika, klient otrzymuje pozostałą część wierzytelności pomniejszoną o prowizję faktoringową. Jeżeli jednak dłużnik nie spłaci należności w terminie, wierzytelność przechodzi z powrotem na pierwotnego klienta, który jest zobowiązany zwrócić firmie faktoringowej pełną kwotę wpłaconych środków wraz z opłatami i odsetkami związanymi z udostępnieniem tych środków. Faktoring niepełny jest rzadziej wykorzystywany, ale znajduje zastosowanie np. w przypadku firm zaopatrujących spółki państwowe lub międzynarodowe, gdzie ryzyko niewypłacalności jest znikome.

Nieodpowiednie rodzaje należności:

Należności z tytułu robót budowlanych podlegających kolaudacji lub postępowaniu zdawczo-odbiorczemu
Należności za usługi, które są bardzo często przedmiotem reklamacji albo szybko się psują
Należności z tytułu świadczeń zdrowotnych
Należności za dzieła sztuki
Należności za towary o cenie wyraźnie wyższej od ceny zwyczajowej
Należności bez możliwości cesji (zastrzeżenia, np. w umowie kupna)
Należności z terminem płatności powyżej 180 dni

Nieobsługiwani dłużnicy:

Firmy start-up
Firmy wykazujące długoterminowe straty
Firmy z krótką historią działalności, której dotyczy wierzytelność
Firmy budowlane z historią poniżej 10 lat
Firmy z minimalnym udziałem kapitału własnego
Firmy w upadłości/likwidacji
Firmy spoza krajów członkowskich UE
Firmy z ukrytym właścicielem lub niejasną strukturą własności
Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami w zakresie finansowania wierzytelności, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub formularza na naszej stronie!

Jeśli masz jakieś pytania,
napisz do nas